Nemra (Ermənistan)
Nemra (Ermənistan)

One Caucasus 2019: Nemra (Ermənistan)

One Caucasus 2019 festivalının növbəti əsas iştirakçısı Nemra`dır (Ermənistan). Nemra One Caucasusun musiqi səhnəsində ikinci dəfə çıxış edəcək ( ilk dəfə 2018-ci ildə baş tutmuşdur).

 NEMRA Planetdir, hansı ki insanlar yaşayır, döyüşür və bir-birini sevir, emosiyalarını və hisslərini musiqi vasitəsilə ifadə edir. NEMRA adı Armen adından yaranmışdır – Erməniləri beynəlxalq səsləndirmə yolu ilə bağlıdır. NEMRAnın musiqiləri həyat, ətraf dünyanın müsbət və mənfi fenomeni haqqındadır, onlar həyat, dünya sevgisi və sülhü konseptini təqdim edirlər.

Onların musiqi cığırı təsadüfi yazılmış bir musiqidən başladı. 2011-ci ildə gənc həvəsli insanlar musiqi qrupu yaratmaq arzusuna düşdülər və bir il sonra bu özünü NEMRAda təcəssüm etdirdi. Qrupun üzvləri Van Eghiazaryan,Vaspur Eghiazaryan, Marianna Karakeyan, Marek Zaborskidir.

Gəlin One Caucasus 2018 Festivalından olan maraqlı müsahibəni oxuyaq.

 

One Caucasus: musiqi dünyasına daxil olmaq asan idimi?

NEMRA: Düzünü desək biz heç təsəvvür etmirdik ki necə bunun bir parçası olduq. Birinci gündən biz ancaq nə seviriksə onu edirdik, biz öz məkanımıza, öz dünyamıza zövq gətirən şeyləri edirdik və zamanla biz anladıq ki, bu həmçinin başqalarına da, minlərlə insanların həyatına da məmnuniyyət gətirir. Biz buna görə şadıq.

One Caucasus: ilk musiqi tədbirlərinizdə baş verən hər hansı məzəli bir hadisəni xatırlayırsınızmı?

Nemra: Başlanğıcda bizim çoxlu məzəli hekayələrimiz var idi, bu daha çox Van ilə bağlı idi. Bir gün, məşqimizdən sonra o, avtomobil qəzasından sonra sağ qaldı, başqa bir vaxt o, ifa zamanı milçək udmuşduJ). Vaspur bizim ilk məşq günümüzdən öncə heç vaxt bass gitara ifa etməmişdi və məşq otağının sahibi ona ifa etmək üçün bass gitara vermişdi. Başlanğıcda Vanı gitara ifa edərək oxumağın mümkün olmadığına inandırmaq çətin idi. Marianna bizim qrupa baraban ifaçısı olaraq qoşuldu lakin sonra baş verənlər həyəcan verici idi.

One Caucasus: Sizin musiqi üslubunuza və ya yolunuza kimsə təsir göstəribmi?

Nemra: Bizlərdən hər birimiz musiqimizi formalaşdırmışıq. Van, Vaspur, Marianna da bizim qrup üslübumuzu yaradıblar, lakin Marek bizə qoşulduğu zaman biz tamamilə öz üslubumuzu tapdıq və bizim nə üzərində işləmək istədiyimiz aydın oldu. əgər siz bizim ilk musiqilərimizlə yenilərini müqayisə etsəz, onlarda çoxlu dəyişikliklər hiss edəcəksiz, lakin onlar eyni insanlar tərəfindən ifa edilib.

One Caucasus: Beləlikləsizinindikimusiqiüslubunuznədir?

Nemra: Ümumilikdə biz hələ də əsas üslubumuzun nə olduğunu deyə bilmərik, bəzi insanlar alternativ rok ifa etdiyimizi deyirlər, lakin biz bununla limitlənmirik, düzünə gəlsək, biz yeni musiqi yaratdıqda, onu ifa etdikdə, biz dinləyicilərlə həqiqi emosiyaları bölüşürük, digər şeylər isə bizim üçün önəmli deyil.

One Caucasus: One Caucasus Festivalındaiştirakdannəkimigözləntilərinizvar?

Nemra: Biz birçoxfestivallardaiştiraketmişik, onlardançoxuErmənistandabaştutmuşdur, onlardanənböyüyüolan , Ulan-Udedəkeçirilən"Voice of Nomads''BeynəlxalqFestivalında biz dünyanınbirçoxyerindənolanqruplarlaçıxışetmişik. Onların mədəniyyəti haqqında öyrənmək həqiqətən maraqlı idi. One Caucasus ilə də eynisi baş vermişdi. Bu digər ölkələrin musiqiləri ilə tanış olmaq üçün həqiqətən gözəl bir fürsətdir və sənət və musiqinin hər hansı bir sərhədinin olmadığını bir daha sübut etmək üçün Azərbaycan musiqi qrupu ilə çıxış etmək fikri bizi olduqca ilhamlandırır. Hər şeydən öncə biz hamımız birik, eyniyik və ölkələrdəki siyasi situasiya millətlərin günahı deyil. Ümumən, nə vaxt ki insanlar anlayacaq ki, biz hamımız insanıq, bir o qədər tez də sülh günü gələcək.

 

One Caucasus:SizheçhərhansıbirAzərbaycanqrupuiləişbirliyiqurmusunuzmu?Qurmusuzsabunəcürbirişbirliyivətəcrübəolmuşdur?

Nemra: Biz heçvaxtAzərbaycanmusiqiqrupuiləişbirliyiqurmamışıq, lakinbuhaqdadüşünmüşük. BizimhəttaAzərbaycandanolanfanatlarımızvarvə biz ölkələrinəlaqələrinəfikirverməyəninsanlarolduğunubilməkdənxoşbəxtik. Pismillətyoxdur; sadəcəmüxtəlifsiyasioyunlar var.

 

One Caucasus:One CaucasusFestivalındabeləbirtəcrübəyəhazırsınızmı? Sizcəbumümkündürmü?

Nemra: Biz əminlikləhazırıq. Hərbirhaldamilliyətbizimüçünəhəmiyyətkəsbetmirvəkiməsəqarşımünasibətimizidəyişmir.Əgərşəxsbizəqarşıxoşdursa, biz onunharadangəldiyinəəhəmiyyətvermirik, eynişeymusiqiilədəbağlıdır. Əgərbizimbirgəişləməkləbağlıoxşarmusiqizövqümüzvəideyalarımızvarsa, milliyəthaqqındadüşünmürük.

 

One Caucasusun 22 Avqust, açılışmərasiminəqoşulunvəbizimləTserakvidə - yenimusiqitəşəbbüslərininyaradıldığıbeynəlxalqmərkəzdəqalın.