Qeyd: 2018-ci ildəfestivalınməkanıPoladauriyədəyişdi (!!)

PoladauriKvemo-KartlininBolnisibölgəsində (Gürcüstan, ErmənistanvəAzərbaycanınsərhədbölgəsində) dağlarda( Tserakvidən 20 km-dəndəyaxınməsafədə) yerləşir.

(...)

 

One Caucasusavelosipedləgəlin- Qafqazölkələriboyuncavelosipedləsəyahətetməküçünfaydalıməlumatlarıəldəedin.

Poladauriyə One Caucasus Festival üçün gələcək olan ilk 3 velosipedçiyə xüsusi One Caucasus boxçası (One Caucasus köynəyi və ``Caucasus+`` musiqialbomu) təqdim ediləcək. (Velosiped ilə 100 km-dən az olmayan məsafədə).

Yaşayış

Poladaurikəndi festival ərazisindəsiziödənişsizdüşərgəərazisiilətəminedir. Sizhəmşəxsiçadırınızıgətirəbilərsiniz,həmdəbizdənçadırkirayələməkimkanınızolacaqdır (qeydbulinkədaxilolmaqlasizçadırbronedəbilərsiniz). Qiymətlər: Çadırınqiyməti -3 nəfərlikçadırbirgecəlik 20 GEL. Yataqtulumunqiyməti (yataqtulumu 10 GELvə mat 5 GEL) - 1nəfərlikyataqdəstihərgecəüçün15 GEL. BununlayanaşısizbizimşəhərcikdəotaqkirayəgötürəvəyaxudMarneulivəyaTbilisidəoteldəqalabilərsiniz.

 

Əlavəsualvəməlumatüçünbizimləəlaqəsaxlayın: +995 555 382 692

FESTİVAL VƏ YAŞAYIŞ ƏRAZİSİ (DÜŞƏRGƏ ZONASI) ÖDƏNİŞSİZDİR!

The project is cofunded by Marneuli Municipality, Government of the United States, the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, Warsaw City Hall, Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia and French Institute of Georgia